Over ons privacybeleid

Dit is een website van Adapt Business Innovatie B.V.

Adapt geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten en de website en eventuele daarop ontsloten dienstverlening van Adapt Business Innovatie BV De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer

Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren/ te verzorgen
 • Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Adapt Business Innovation B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Adapt Business Innovatie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via businessinnovatie@adapt.nl.

De volgende maatregelen zijn door ons genomen:

 • Het monitoren en beheren van onze SharePoint, OneDrive en Exchange autorisaties en instellingen voor delen;

 • Meervoudige authenticatie op onze Office 365 omgeving;

 • Het instellen van een extra, uitgebreidere back-up van SharePoint en/of Exchange data;

 • Periodieke controle van onze netwerkinfrastructuur op wachtwoorden, updates en encryptie;

 • We hebben ons eigen beveiligde en private WiFi netwerk opgezet met firewall apparatuur om het netwerk te beschermen;

 • Installatie van een centraal beheerde en bewaakte antivirus oplossing;

 • Extra encryptie van onze laptops en encryptie van harde schijven is voorzien.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens in te zien zijn.

E-mail en mailinglijsten MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website is verzonden, ziet u de afmeldlink. U ontvangt dan niet langer onze nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Opslag

Wij gebruiken Microsoft OneDrive voor de opslag van onze gegevens, documenten en bestanden. Deze cloudomgeving van Microsoft is veel veiliger dan andere lokale computeromgevingen. De datacenters van Microsoft zijn gecertificeerd en voldoen tegelijkertijd aan internationaal erkende normen voor digitale veiligheid. Bovendien zijn ze 24/7 fysiek beveiligd en worden er strenge toegangscontroles toegepast. Onedrive biedt ook de mogelijkheid van een zogenaamde rollback. Deze functie is de oplossing voor gebruikers die besmet zijn geraakt met ransomware en ook de bestanden op hun OneDrive zijn kwijtgeraakt. Met een rollback herstelt Microsoft het OneDrive account naar hoe het er een paar weken daarvoor uitzag. Het beheer van onze gehele IT, inclusief storage, wordt verzorgd door Score Utica.

Beoordelingen Google Suite

Wij verzamelen reviews via het Google Suite platform (Aanbieder). Als u een beoordeling achterlaat via de Aanbieder, bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. De Aanbieder deelt deze informatie met ons, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. De Aanbieder publiceert uw naam en woonplaats ook op zijn eigen website. In sommige gevallen kan de Aanbieder contact met u opnemen om een toelichting op uw recensie te vragen. In het geval dat wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten, zullen wij uw naam en e-mailadres delen met de Aanbieder. Zij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen een beoordeling achter te laten. Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Aanbieder behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen ten behoeve van het verlenen van de dienst, waarvoor wij aan Aanbieder toestemming hebben gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Opdrachtnemer derden inschakelt.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om op een later tijdstip, anders dan op uw verzoek, contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor expliciet om toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het oog op de verdere verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Adapt Business Innovatie B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Indien u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook als een vergeetverzoek beschouwen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus bewaren wij deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit wat deze rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen, sturen wij in beginsel alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw e-mailadres dat reeds bij ons bekend is. In het geval u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken.

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of die daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens bij ons hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die herleidbaar zijn tot die persoon, te laten wijzigen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of die tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot het moment dat u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die herleidbaar zijn tot die gegevens, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van verzet en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Adapt Business Innovatie BV. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken.

U heeft ook het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op grond van geldende wet- en regelgeving kan deze verwerker verplicht worden toegang te verschaffen tot deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, zullen wij u hierover per e-mail informeren.

Contactgegevens

Dit is een website van:

Adapt Business Innovatie B.V.

Broederplein 35c

3703 CD Zeist

Nederland

T +31 (0) 6 4337-9724

info@adapt.nl

Contactpersoon voor privacyzaken:

Niels Huismans