Over ons privacybeleid  

Bij Adapt nemen we jouw privacy serieus. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op onze dienstverlening en de website en de daarop eventueel ontsloten dienstverlening van Adapt Business Innovatie B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06/10/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (eventueel) verwerken:  

 • Voor- en achternaam  
 • Geslacht  
 • Geboortedatum  
 • Geboorteplaats  
 • Adresgegevens  
 • Telefoonnummer  
 • E-mailadres  
 • Bankrekeningnummer  
 • KvK nummer  

Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  

 • – Burgerservicenummer (BSN)  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Het afhandelen van je betaling  
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren / te verzorgen  
 • Adapt Business Innovatie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Adapt Business Innovatie B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Adapt Business Innovatie B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via businessinnovatie@adapt.nl.  

De volgende maatregelingen zijn / worden genomen door ons:  

 • De monitoring en het beheer van onze SharePoint, OneDrive en Exchange autorisaties en instellingen voor delen;  
 • Meervoudige authenticatie op onze Office 365 omgeving;  
 • Het instellen van een additionele, meer uitgebreide back-up, van SharePoint en/of Exchange gegevens;  
 • Periodieke controle van onze netwerkinfrastructuur op wachtwoorden, updates en versleuteling;  
 • We hebben een eigen veilig en besloten WiFi netwerk opgezet met daarbij firewall apparatuur ter bescherming van het netwerk;  
 • Installatie van een centraal beheerde en gemonitorde antivirus oplossing;  
 • Extra versleuteling van onze laptops en encryptie van harde schijven is verzorgd.  

Over de gegevensverwerking  

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.  

E-mail en mailinglijsten 

MailChimp  

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de unsubscribe’ link. je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. 

Office365 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.   

Opslag 

Voor de opslag van onze gegevens, documenten en dossiers gebruiken wij Microsoft OneDrive. Deze Microsoft cloud omgeving is op veel vlakken veiliger dan andere lokale computing-omgevingen. De datacenters van Microsoft zijn gecertificeerd en voldoen tegelijkertijd aan internationaal erkende standaarden voor digitale beveiliging. Daarnaast worden deze 24/7 per dag fysiek beveiligd en worden er strenge toegangscontroles gehanteerd. Onedrive biedt ook de mogelijkheid tot een zogenoemde rollback. Deze feature is de oplossing voor gebruikers die geïnfecteerd zijn geraakt met ransomware en ook de bestanden op hun OneDrive zijn verloren. Met een rollback herstelt Microsoft het OneDrive-account naar hoe deze er een aantal weken daarvoor uitzag. Het beheer van onze volledige IT, inclusief de opslag, wordt verzorgd door Utica 

Beoordelingen  

Askemo  

Wij verzamelen reviews / feedback via het platform van Askemo [nader te benoemen: Aanbieder]. Als je een review achterlaat via Aanbieder dan ben je verplicht om je e-mailadres op te geven. Aanbieder deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review / feedback aan onze dienstverlening kunnen koppelen. Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.  

Facturatie en boekhouden    

Van Asselt  

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van Asselt. Enige persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Van Asselt is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Aanbieder gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking  

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor 

(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Adapt Business Innovatie B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen..  

Bewaartermijnen 

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.  

Jouw rechten  

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren. 

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht 

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.  

Rectificatierecht 

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten  

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Adapt Business Innovatie B.V.. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies  

Google Analytics  

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Cookies van derde partijen    

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

 Wijzigingen in het privacybeleid  

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens   

Adapt Business Innovatie B.V. 

Broederplein 35a
3703 CD Zeist
Nederland 
T +31 (0) 6 4337-9724 
Ebusinessinnovatie@adapt.nl 

Contactpersoon voor privacyzaken 
Niels Huismans